info@vthz.nl

Organisatie

Binnen de Moestuinvereniging VTHZ wordt de dagelijkse gang van zaken gecoördineerd door een actief en betrokken bestuur, dat zorg draagt voor een soepel verloop van onze activiteiten en het behoud van onze prachtige verenigingscomplex. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene bestuursleden. Tweemaal per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt en belangrijke beslissingen worden genomen. Hierbij worden de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuinreglement nauwlettend in acht genomen, zodat alles in goede banen wordt geleid.

De Beheer- en Onderhoudscommissie (BOT) is belast met het dagelijkse beheer en onderhoud van onze tuinen en het complex. De voorzitter van deze commissie is tevens een bestuurslid en leidt het team in hun taken, waaronder het toezicht houden op de naleving van het tuinreglement en het uitvoeren van tuinkeuringen. Daarnaast zorgen zij voor de verkoop van zaden, compost en andere benodigdheden, en stellen zij het tuindienstrooster op, waarbij deelname voor alle leden verplicht is.

Onze Evenementencommissie speelt een cruciale rol in het organiseren van diverse activiteiten binnen onze vereniging. Zij plannen en coördineren een scala aan evenementen en betrekken hierbij graag wisselende tuinleden, zodat iedereen de kans krijgt om zijn of haar steentje bij te dragen. In de winterperiode zijn zij tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het koffiedienstrooster, waarbij alle leden worden ingeroosterd voor verplichte deelname.

Naast ons bestuur en de commissies zijn er tal van enthousiaste vrijwilligers die een onschatbare bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Zij ondersteunen onder andere bij koffiediensten in de zomerperiode, het opstellen en verspreiden van de nieuwsbrief, het beheren van de website en bieden hand- en spandiensten aan de BOT. Hun inzet en betrokkenheid vormen de ruggengraat van onze bloeiende vereniging.