VTHZ Zevenhuizen

Bestuur en organisatie

 

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Dit wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met 4 bestuursleden. De eerste vormen tevens het dagelijks bestuur.

 

De vereniging heeft statuten, een huishoudelijk regelement en een tuinregelement. Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

 

Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan vier commissies. Elke commissie heeft een bestuurslid als toegevoegd lid. Deze verzorgt de communicatie tussen commissie en bestuur,

 

De BOT-Commissie (Beheer en Onderhoud Tuinen) heeft als taken:

  • Toezicht houden op tuinen en complex (naleving tuinregelement)
  • Houden van periodieke tuinkeuringen
  • Coördinatie onderhoud complex door zaterdagploegen
  • Het in goede staat houden van alle gereedschappen, machines en overige technische installaties van de vereniging
  • Toezicht houden op de bouw van tuinhuisjes en kasjes

 

De Evenementencommissie met als taken

  • Het organiseren van verenigingsevenementen

 

De  Clubhuiscommissie met als taken

  • Beheer van het clubhuis en kantine

 

De Commissie Inkoop

  • Verzorgt de collectieve bestelling van zaden en pootaardappels
  • Verzorgt de collectieve bestelling van mest en compost

 

Lid Worden en het gebruik van een tuin.

Indien u belangstelling heeft voor een tuin, kunt u contact opnemen met onze secretaris. Hij kan u vertellen of en welke tuinen beschikbaar zijn. U kunt kiezen uit een tuin van 100 of 150 m2 en voorkeur aangeven voor een tuin aan de rand van ons complex of het middengedeelte. Als niet direct een tuin beschikbaar is , kunt u zich inschrijven op de wachtlijst.

 

Lidmaatschap

Om een tuin te kunnen gebruiken is lidmaatschap van onze vereniging verplicht.

 

Voorwaarden

Het lidmaatschap en het gebruik van een tuin betreft altijd een heel kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging. Opzeggen dient vóór 1 december te geschieden.

 

Bij aanvang wordt een borgsom in rekening gebracht. De borgsom wordt terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap mits de tuin schoon wordt opgeleverd.

 

Er bestaat een mogelijkheid om op de tuin een huisje óf een kasje te plaatsen. Daar gelden wel regels waaraan deze opstallen moeten voldoen. Indien een tuin vrijkomt met een huisje of kasje, kan in overleg tussen de oude en nieuwe huurder een regeling getroffen worden voor overname.